Organizacje pozarządowe

ROZSTRZYGNIĘCIE Otwartego Konkursu Ofert na udzielanie bezpłatnych porad prawnych na 2018 rok

Decyzją Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 listopada 2017 r., przyznano dotacje finansowe w ramach Otwartego Konkursu Ofert na udzielanie bezpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Dębickiegow 2018 roku na realizację zadań publicznych.

ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Rada Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr XXXIX.240.2017 z dnia 23 października 2017 r. uchwaliła Program współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na 2018 rok.


ZOBACZ PROGRAM WSPÓŁPRACY
 

Nabór kandydatów do komisji konkursowej na udzielanie bezpłatnych porad prawnych na 2018 rok

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 25 października 2017 r.

Zgłoszenia należy skaładać w terminie do dnia 09.11.2017 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Poprawiony (środa, 25 października 2017 10:40)

 

Otwarty Konkurs Ofert na udzielanie bezpłatnych porad prawnych na 2018 rok

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 439/2017 z dnia 23 października 2017 roku, działając na podstawie  art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz.1255z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:
udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Dębickiego w 2018 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Oferty należy skaładać w terminie do dnia 16.11.2017 r.POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY
 

Wyniki Konsultacji Programu Współpracy Powiatu Dębickiego z NGO na 2018 rok

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, odbyły się w dniach od 18 września do 2 października 2017 roku zgodnie z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZOBACZ WYNIKI KONSULTACJI
 
Więcej artykułów…
Gminy