Organizacje pozarządowe

OFERTA Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy - TRYB UPROSZCZONY

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy w dniu 1 marca 2018 r. złożyło ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. Bajka edukacyjna "Co czujesz czyli symfonia emocji".

W terminie do 14 marca 2018 r. do godziny 15:00 można składać uwagi do oferty do Starostwa Powiatowego w Dębicy drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (decyzduje data wpływu).

ZOBACZ OFERTĘ

Poprawiony (środa, 07 marca 2018 12:55)

 

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2018

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2018 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 26 stycznia 2018 r.

Decyzją Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 lutego 2018 roku w oparciu o opinie komisji konkursowej zawarte w protokole a dnia 21 lutego 2018 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE
 

I Nabór kandydatów do komisji konkursowej 2018

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach I Otwartego Konkursu Ofert 2018 ogłoszonego 26 stycznia 2018 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2018 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

I OTWARTY KONKURS OFERT 2018

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 494/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX.240.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:
1) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych
z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
2) upowszechniania turystyki, sportu i kultury fizycznej, w tym organizacji sportowych imprez masowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego,
3) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) promocji i organizacji wolontariatu,
6) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) działania na rzecz upowszechniania zasad prawa ruchu drogowego i wspierania bezpieczeństwa publicznego.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2018 r.

POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

Poprawiony (czwartek, 01 lutego 2018 14:22)

 

ROZSTRZYGNIĘCIE Otwartego Konkursu Ofert na udzielanie bezpłatnych porad prawnych na 2018 rok

Decyzją Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 listopada 2017 r., przyznano dotacje finansowe w ramach Otwartego Konkursu Ofert na udzielanie bezpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Dębickiegow 2018 roku na realizację zadań publicznych.

ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Więcej artykułów…
Gminy