Uchwały Rady Powiatu

Uchwała Nr XLIX.310.2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr XLIX.310.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XLIX.309.2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr XLIX.309.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Dębickiego.
 

Uchwała Nr XLIX.308.2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr XLIX.308.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XL.255.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
 

Uchwała Nr XLVIII.307.2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr XLVIII.307.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr XLVIII.306.2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr XLVIII.306.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XLVIII.305.2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr XLVIII.305.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2017 r.
 

Uchwała Nr XLVIII.304.2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr XLVIII.304.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2017 r.
 

Uchwała Nr XLVII.303.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.303.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr XLVII.302.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.302.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XLVII.301.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.301.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Szkoła i pracodawca z korzyścią dla uczniów" w ramach konkursu numer RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17.
 

Uchwała Nr XLVII.300.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.300.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd Powiatu Dębickiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
 

Uchwała Nr XLVII.299.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.299.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XL.255.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zrowotnej w Dębicy.
 

Uchwała Nr XLVII.298.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.298.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/306/02 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Dębickiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu.
 

Uchwała Nr XLVII.297.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.297.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Dębickiego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół ponadpodstawowych, niebędących szkołami specjalnymi - prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
 

Uchwała Nr XLVII.296.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.296.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących nieruchomości Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
 

Uchwała Nr XLVI.295.2018 z 30 kwietnia 2018

Uchwała Nr XLVI.295.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wiloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr XLVI.294.2018 z 30 kwietnia 2018

Uchwała Nr XLVI.294.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XLV.293.2018 z 27 marca 2018

Uchwała Nr XLV.293.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wiloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr XLV.292.2018 z 27 marca 2018

Uchwała Nr XLV.292.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XLV.291.2018 z 27 marca 2018

Uchwała Nr XLV.291.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania honorowego tytułu "Zasłużony dla Powiatu Dębickiego".
 

Uchwała Nr XLV.290.2018 z 27 marca 2018

Uchwała Nr XLV.290.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2018 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 

Uchwała Nr XLV.289.2018 z 27 marca 2018

Uchwała Nr XLV.289.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.39.2015 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Dębickiego, których właścicielem jest Powiat Dębicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 

Uchwała Nr XLV.288.2018 z 27 marca 2018

Uchwała Nr XLV.288.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
 

Uchwała Nr XLIV.287.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.287.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych.
 

Uchwała Nr XLIV.286.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.286.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie dębickim na lata 2015-2018.
 

Uchwała Nr XLIV.285.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.285.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego na lata 2018-2020.
 

Uchwała Nr XLIV.284.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.284.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
 

Uchwała Nr XLIV.283.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.283.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.234.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości oraz zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności na rzecz Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr XLIV.282.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.282.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia reralizacji projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa POdkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
 

Uchwała Nr XLIV.281.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.281.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z dorgi.
 

Uchwała Nr XLIII.280.2018 z 9 lutego 2018

Uchwała Nr XLIII.280.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego skargi na bezczynność Starosty Powiatu Dębickiego.
 
Więcej artykułów…
Gminy