Uchwały Rady Powiatu

Uchwała Nr XLIV.287.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.287.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych.
 

Uchwała Nr XLIV.286.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.286.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie dębickim na lata 2015-2018.
 

Uchwała Nr XLIV.285.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.285.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego na lata 2018-2020.
 

Uchwała Nr XLIV.284.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.284.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
 

Uchwała Nr XLIV.283.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.283.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.234.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości oraz zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności na rzecz Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr XLIV.282.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.282.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia reralizacji projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa POdkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
 

Uchwała Nr XLIV.281.2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr XLIV.281.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z dorgi.
 

Uchwała Nr XLIII.280.2018 z 9 lutego 2018

Uchwała Nr XLIII.280.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego skargi na bezczynność Starosty Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr XLIII.279.2018 z 9 lutego 2018

Uchwała Nr XLIII.279.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr XLIII.278.2018 z 9 lutego 2018

Uchwała Nr XLIII.278.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała RIO Nr 3/13/2018 z 22 stycznia 2018

Uchwała Nr 3/13/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu Dębickiego określonej w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr XLII.277.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.277.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr XLII.276.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.276.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XLII.275.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.275.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2017-2027.
 

Uchwała Nr XLII.274.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.274.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 rok.
 

Uchwała Nr XLII.273.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.273.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XLII.272.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.272.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna.
 

Uchwała Nr XLII.271.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.271.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Dębica.
 

Uchwała Nr XLII.270.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.270.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 

Uchwała Nr XLII.269.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.269.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.203.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2017 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 

Uchwała Nr XLII.268.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.268.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania i wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. "Wypożyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy".
 

Uchwała Nr XLI.267.2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr XLI.267.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2017-2027.
 

Uchwała Nr XLI.266.2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr XLI.266.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 rok.
 

Uchwała Nr XL.265.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.265.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2017-2027.
 

Uchwała Nr XL.264.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.264.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 rok.
 

Uchwała Nr XL.263.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.263.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 

Uchwała Nr XL.262.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.262.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzostku z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 

Uchwała Nr XL.261.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.261.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Brzostku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

Poprawiony (czwartek, 30 listopada 2017 10:17)

 

Uchwała Nr XL.260.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.260.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzostku wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 

Uchwała Nr XL.259.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.259.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jodłowej.
 

Uchwała Nr XL.258.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.258.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2018 rok.
 
Więcej artykułów…
Gminy